Trang chủ

Thông báo

Tài liệu hỗ trợ kỹ thuật

Hỏi đáp

Giới thiệu

Liên hệ

 
     Thống kê

T́nh h́nh thực hiện gửi, nhận VBĐT trong Thành phố

----------------------

T́nh h́nh khai thác, sử dụng Hệ thống Thư điện tử Thành phố

 

Hệ thống GBTT TP Hà Nội

   

Download Phiếu đăng kư họp trực tuyến

----------------------

Hướng dẫn vận hành

----------------------

Yahoo: kythuattinhoc

 

Tŕnh bày văn bản

   

Thể thức và kỹ thuật tŕnh bày văn bản (Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011)

----------------------

Phần mềm chuyển mă font văn bản

----------------------

Download mẫu văn bản 2011

   
 
 

Giới thiệu

 

Theo quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 v/v thành lập Trung tâm Tin học Công báo TPHN trực thuộc Văn pḥng UBND thành phố Hà Nội; Trung tâm Tin học - Công báo có vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1.Vị trí và chức năng:

a) Vị trí: Trung tâm Tin học-Công báo TPHN là đơn vị sự nghiệp do nhà nước cấp toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên trực thuộc UBND thành phố Hà Nội; có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của pháp luật;

b) chức năng: Giúp Chánh Văn pḥng UBND thành phố Hà Nội quản lư, vận hành, duy tŕ hoạt động mạng tin học của VP và của UBND Thành phố bao gồm: Cổng thông tin phục vụ điều hành của UBND TP, Hệ thống giao ban trực tuyến Thành phố, Hệ thông thư điện tử THÀNH PHố , Hệ thống quản lư văn bản và điều hành của Thành phố, Trang thông tin điện tử của VP UBND Thành phố  và thực hiện công tác Công báo của Thành phố

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) nhiệm vụ và quyền hạn về Công báo:

- Tiếp nhận, đăng kư công bố, lưu trữ văn bản do các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền ban hành gửi đến;

- Rà soát, kiểm tra lần cuối các văn bản trước khi công bố trên Công báo theo những tiêu trí sau: Căn cứ pháp lư để ban hành, thẩm quyền, nội dung, h́nh thức, thể thức và kỹ thuật tŕnh bày văn bản theo quy định của pháp luật;

- Gửi trả và kiến nghị các cơ quan ban hành văn bản pháp luật chỉnh sửa các sai sót của văn bản (nếu có) trước khi công bố lên Công báo;

- Trực tiếp quản lư việc xuất bản và phát hành công báo, kư kết, thực hiện và thanh lư các hợp đồng in ấn, phát hành công báo theo quy định của pháp luật;

- Đề xuất, xây dựng và tŕnh cấp có thẩm quyền quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động của công báo;

- Giúp Chánh văn pḥng soạn thảo tŕnh UBND Thành phố  ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động công báo; tổ chức, kiêm tra việc thực hiện văn bản đó sau khi ban hành; tham mưu cho UBND Thành phố các nội dung liên quan đến việc rà soát, hệ thống các văn bản QPPL đăng trên công báo;

- Quản lư và cập nhật cơ sở dữ liệu của công báo Thành phố lên Công báo điện tử THÀNH PHố  và công báo điện tử của nước CHXHCN Việt Nam; tổ chức hoạt động và trực tiếp quản lư Công báo điện tử Thành phố;

- Lập dự toán kinh phí hoạt động, kinh phí xuất bản, phát hành công báo hàng năm để tŕnh cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lư sử dụng đối với hoạt động tài chính của Trung tâm;

- Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp của cơ quan công báo Trung ương và có trách  nhiệm báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cơ quan công báo Trung ương về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ xuất bản và phát hành công báo;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

b) nhiệm vụ và quyền hạn về Tin học: (QĐ 39/QĐ-VP ngày 10/4/2009)

- Giúp Chánh Văn pḥng UBND Thành phố trong việc tổ chức việc thực hiện các nhiệm vụ tin học hóa quản lư hành chính nhà nước giao cho văn pḥng; tổ chức thực hiện đưa ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lư điều hành của UBND THÀNH PHố ;

- Tổ chức xây dựng, thực hiện kế hoạch dài hạn và hàng năm, các đề án, dự án về đầu tư phát triển công nghệ thông tin của VP UBND Thành phố;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động duy tŕ hệ thống thường xuyên hàng năm (bao gồm: Thiết kế, tạo lập, nâng cấp cổng thông tin phục vụ điều hành của UBND THÀNH PHố ; sửa chữa, bảo tŕ, bảo dưỡng trang thiết bị thuộc cơ sở hạ tầng thông tin; quản lư hệ thống thông tin; tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính; tạo lập và chuyển đổi thông tin; số hóa thông tin) để đảm bảo ổn định, có hiệu quả, an toàn hoạt động hệ thống của mạng tin học (bao gồm: mạng tin học nội bộ Lan; mạng internet dùng riêng, mạng kết nối với CPNET của chính phủ…) và các hệ thống: Hệ thống kỹ thuật phục vụ giao ban, hội nghị, chỉ đạo trực tuyến của Lănh đạo UBND Thành phố, Trung tâm tích hợp dữ liệu thành phố, cổng thông tin điều hành của UBND Thành phố, hệ thống thư điện tử của thành phố Hà Nội ;

- Tổ chức thiết kế, xây dựng, triển khai, tiếp nhận và duy tŕ các ứng dụng tin học và các hệ thống thông tin điện tử thuộ phạm vi Văn pḥng UBND Thành phố quản lư, phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố  theo nhiệm vụ được giao;

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin thuộc phạm vi Văn pḥng UBND Thành phố quản lư;

- Là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan và Trung tâm thông tin của Văn pḥng Chính phủ để cung cấp thông tin lên mạng tin học diện rộng của chính phủ; là đầu mối cung cấp thông tin lên cổng giao tiếp điện tử của Thành phố trong phạm vi trách nhiệm của VP UBND THÀNH PHố  theo quy định;

- Cung cấp dịch vụ tư vấn, thẩm định, hỗ trợ kỹ thuật và phát triển các sản phẩm về công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất lien quan đến công nghệ thông tin của văn pḥng UBND Thành phố ; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh văn pḥng UBND Thành phố

 

 

Hệ thống email

 

Hướng dẫn sử dụng người dùng

----------------------

Chữ kư số

Chứng chỉ số gốc

----------------------

Tŕnh điều khiển thiết bị (Driver) GCA-01

----------------------

Phần mềm kư VGCAPDF

----------------------

Hướng dẫn sử dụng chữ kư số chuyên dùng Chính phủ

   

----------------------

   

Video Hướng dẫn

Video hướng dẫn cài đặt phần mềm kư SignPDF_HN

----------------------

Video Hướng dẫn nạp chứng chỉ số gốc

   

TRUNG TÂM TIN HỌC - CÔNG BÁO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ :12, Phố Lê Lai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 Điện thoại: 084-38253536 Ext : 316 - 317 - 457 - 603

Email: kythuat@hanoi.gov.vn